Apache 2.4.41

Apache 2.4.41

Cliff Woolley – Open Source
Apache is the world's most popular HTTP server,
being quite possibly the best around in terms of
functionality, efficiency, security and speed.

Tổng quan

Apache là một Open Source phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi Cliff Woolley.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Apache là 2.4.41, phát hành vào ngày 14/08/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007.

Apache đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Apache Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Apache!

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có Apache cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản